Kontakt

Tel: +372 7 441 687
Faks: +372 7 441 956

e-turist@e-turist.ee
www.e-turist.ee

Aadress

E-TURIST REISIBÜROO OÜ
Kompanii 1C Tartu
reg. nr. 10183852
reisikorraldaja: TRE000886

COVID-19 lisatingimused

Üldist

Osalejate ja laiemalt kogu ühiskonna turvalisus on meie tegevuse üks peamisi alustalasid, mis mõjutab kõiki meie otsuseid. COVID-19 mõju jälgimist teostame me nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil eelkõige, aga meie pakutavate teenuste lõikes. Tegevuses lähtume me Eesti ja sihtkohtade ametivõimude ning partnerite jagatud teabest ja soovitustest. Eesti ametivõimude ajakohase teabe leiate ka ise järgmistelt lehekülgedelt:

Tulenevalt kogutud hinnangutest ja soovitustest korraldame me kõiki oma tegevusi, tagamaks kõrgeima võimaliku turvalisuse taseme osalejatele.

Osaleja kohustused ja vastutus seoses COVID-19`ga

Osalejal on kohustus järgida riikide ning lennufirmade poolt kehtestatud käitumisreegleid hügieeni, kaitsevahendite (mask), ohutuskauguste ning füüsilise kontakti vältimise kohta. Kriisiolukorrast tulenevalt peab osaleja olema valmis riigipiiridel ning lennujaamades lisaandmete avaldamiseks oma teekonna; -eesmärgi; -kaaslaste; võimalike kokkupuudete nakkusohtlike inimestega; viirushaiguste sümptomite esinemisest jne osas. Lisaks nõuavad mitmed riigid COVID-19 puudumist kinnitava tõendi esitamist või testi tegemist COVID-19 puudumise kontrollimiseks.

Nõutud dokumentide esitamine ning testide tegemine erinevate haiguste, sh COVID-19 kontrollimiseks, on osaleja enda isiklikul vastutusel ja kulul. Nii nagu osaleja vastutab ise oma reisidokumentide kehtivuse ja korrasoleku eest, vastutab osaleja ka kogu eeltoodud teabe, dokumentide olemasolu ning õigsuse eest, samuti testi tulemuse ja sellega kaasnevate tagajärgede eest. Juhul kui osalejal keelatakse riiki sisenemine või kui osaleja saadetakse riigist välja enne planeeritud väljasõitu temast tulenevatel asjaoludel (nt. esitatud teave, dokumendid, testi tulemus), kannab osaleja kõik enda tagasireisiga seonduvad kulud. Osalejal puudub sellisel juhul õigus nõuda osalustasu alandamist või tekkinud kulude katmist. Nimetatu kehtib kõikide piiriületuste ja riikide külastamiste ning lennufirmade kasutamise kohta. Avaliku võimu kehtestatud nõuded ei anna osalejale õigust lepingu üles ütlemiseks ja osalustasu tagasi saamiseks, alandamiseks ja/või hüvitise nõudmiseks.

Korraldaja / Reisikorraldaja osutab reisijale abi teenuste kättesaadavuse korraldamisel.

Rahva tervise tingimused, karantiin

Rahva tervise tagamiseks on riikidel õigus kehtestada riiki sisenemisel, riigist väljumisel ja/või reisilt naasmisel erinevaid piiranguid, sh näiteks eri pikkusega karantiinikohustusi. Nimetatud kohustuste kehtestamine võib toimuda avalikku võimu teostava isiku 2parema äranägemise kohaselt, mistõttu ei pruugi info ega otsuse sisu olla eelnevalt korraldajale / reisikorraldajale teada. Vastavate olukordade tekkimine on võimalik mistahes ajahetkel, seega iga reisi ostmisel peab reisija sellega arvestama. Kuivõrd tegemist on korraldajast / reisikorraldajast mittesõltuva avalikku võimu teostava organi või isiku otsustega rahva tervise huvides, ei võta korraldaja / reisikorraldaja eeltoodud otsuste ja piirangutega seoses minisugust vastutust ega kanna sellega seoses tekkivaid kulusid ega kahju. Kõik karantiini, majutuse ja/või alternatiivse transpordiga seotud kulud kannab osaleja või vastav riik/ametiasutus.

Kui reisilt naastes määrab ametiasutus osaleja kohustusliku tähtajalise karantiini, siis see on osaleja isiklik vastutus. Reisijal puudub nimetatud põhjuse tõttu õigus pakettreisilepingust taganeda ja pakettreisi tasu täies ulatuses tagasi saamiseks. Rakenduvad tavapärased tühistamistingimused.

Korraldaja / Reisikorraldaja annab endast parima, et osaleja oleks piirangute ja keeldudega operatiivselt kursis. Tulenevalt võimalusest, et reeglid muutuvad eelnevalt teavitamata, ei saa korraldaja / reisikorraldaja alati tagada nende kehtivust igal ajahetkel.