Kontakt

Tel: +372 7 441 687
Faks: +372 7 441 956

e-turist@e-turist.ee
www.e-turist.ee

Aadress

E-TURIST REISIBÜROO OÜ
Kompanii 1C Tartu
reg. nr. 10183852
reisikorraldaja: TRE000886

OÜ E-Turist reisitingimused

 1. Reisileping ja reisikorraldaja vastutus
  1. Reisikorraldaja juhindub oma tegevuses Turismiseaduses, Võlaõigusseaduses ja muudes Eesti Vabariigi seadusaktides sätestatud tingimustest.
  2. Reisikorraldaja vastutab selle eest, et reis vastab kirjeldusele.
  3. Reisikorraldaja ei vastuta kahju eest, mis on tekkinud force majeure’i tõttu (sh., kuid mitte ainult loodusõnnetused, sõda, poliitilised vahejuhtumid, streigid, aastate keskmisest erinevad ilmastikuolud jmt.).
   1. Korraldaja ja osaleja juhinduvad COVID-19 lisatingimustest
  4. Reisi osavõtutasu sisse kuuluvad need teenused, mis sisalduvad reisikirjelduses ja osapoolte kirjavahetuses. Kui osaleja ei kasuta omal valikul mõnda hinna sisse kuuluvat teenust, ei ole tal õigust selle eest raha tagasi küsida.
  5. Reisikorraldajal on õigus tõsta (ja vastavalt kohustus ka langetada) reisi hinda, kui seda tingivad olulised muudatused, mida tal ei ole võimalik ette näha ja mis otseselt temast ei olene, nagu näiteks: muutuvad valuutakursid, Eesti või sihtkohamaa maksude muutus, transpordikompanii või majutusasutuse hindade muutus jmt.
  6. Reisijal lasub omavastutus reisile vastava reisikindlustuse hankimisel. Kui reisija haigestub, temaga juhtub õnnetus või ta satub kuriteo ohvriks, abistab reisikorraldaja teda kõigiti, kuid reisija tasub sellega seotud lisakulud.
   Kui kindlustuse olemasolu on reisil osalemiseks kohustuslik, on see ära toodud vastava reisi tingimustes. Kindlustuse ostmata jätmisel jäävad reisija kanda kõik võimalikud materiaalsed lisakulud, mis võivad reisijal tekkida seoses õnnetusjuhtumi, haiguse, kuriteo jms.
   1. Välisriikides matkadel osalemisel on osalejal kohustuslik omada COVID-19 kaitsega tervise- ning reisitõrke kindlustust.
  7. Reisikorraldajal on õigus katkestada sooritus või muuta plaane ning kaasata teised grupiliikmed abioperatsiooni, kui mõne grupiliikmega toimub õnnetus, mis vajab grupi teiste liikmete abi ning kohalike abiteenistuste peale ei saa loota.
 2. Reisi broneerimine, lepingu sõlmimine ja reisi eest tasumine
  1. Reisija ja reisikorraldaja vaheline leping muutub mõlemale poolele siduvaks hetkel, kui reisija on tasunud osalustasu ettemaksu ning edastanud korraldajale registreerimisel küsitud lisaandmed. Ülejäänud osalustasu kuulub reeglina tasumisele 2 kuud enne reisi, kui reisi kirjelduses ei ole toodud teistsugust maksegraafikut või seda pole reisikorraldajaga kokku lepitud.
  2. Juhul kui reisile ei ole kogunenud reisi kirjelduses ära toodud nõutav arv osalejaid, on reisikorraldajal õigus reis edasi lükata või ära jätta. Sellisel juhul tagastatakse ettemaks kogumahus.
 3. Annulleerimistingimused
  1. Reisi annulleerimisel osaleja poolt ei tagastata kulusid, mis reiskorraldaja on annulleerimise hetkeks reisi ettevalmistamiseks teinud.
  2. Kui osalejale ei väljastata viisat või ei võimaldata reisi sihtpunkti asukohamaa ja/või sihtpunkti jõudmiseks läbitavate riikide transiitviisat või muid vajalikke lubasid, käsitletakse seda reisi tühistamisena ilma olulise põhjuseta ning kohaldamisele kuuluvad käesolevate reisitingimuste 3.1 sätted.
   1. Kui osaleja ei pääse riiki, kuna teda ei lasta üle piiri, tuleb koju tagasitulekuga seotud kulud tasuda reisijal endal.
  3. Osavõtutasu ei tagastata kui osaleja jääb kohale tulemata või ei saa reisile minna, kuna puuduvad vajalikud dokumendid.
  4. Kui osalejal puudub reisil osalemiseks reisil osalemiseks reiskorraldaja poolt nõutav matkavarustus on grupijuhil õigus osalejat matkale mitte lubada ning grupp teda ootama ei jää. Sellisel juhul osavõtutasusid ei tagastata ning tekkivad lisakulud kannab osaleja.
  5. Osavõtutasu ei tagastata, kui reisija osavõttu reisist või matkast takistab tema tervislik seisund.
 4. Osaleja kohustused ja vastutused
  1. Osaleja on kohustatud täitma grupijuhi ja/või instruktorite asjakohaseid korraldusi.
  2. Osalejal on keelatud ilma grupijuhi nõusoleku ja teadmiseta kalduda kõrvale ette nähtud marsruudist, teha muid ennast ja/või teisi grupiliikmeid ohustavaid tegusid. Osaleja vastutab kahju eest, mida tema tahtlik või hoolimatu tegevus põhjustab reisikorraldajale, kaasreisijatele või kolmandatele isikutele.
  3. Osaleja on vastutav isiklike reisidokumentide kehtivuse ja korrashoiu eest.
  4. Osaleja on kohustatud endale teadvustama reisil läbitavate (s.h külgnevate) piirkondade poliitilis-majandusliku olukorraga kaasnevad ohud ja võtab sellega seoses endale täieliku vastutuse ning vajadusel tasub sellega seotud lisakulud.
  5. Osaleja soovil matka/reisi katkestamisel või varasemal lõpetamisel tekkivad lisakulud tasub osaleja.
  6. Osaleja on kohustatud teadvustama endale reisi eripäradest johtuvad riskid. Registreerimisega kinnitab osaleja, et on neist teadlik ja valmis neid riske kandma (sh. osalemise tagajärjel tekkida võivad traumad, vigastused, püsiv invaliidsus või surm).
  7. Osaleja on kohustatud hädaolukorras, kus  kohalike abiteenistuste abi pole kättesaadav, aitama oma võimaluste ning oskuste piirides teisi hätta sattunud grupiliikmeid ning olema valmis ka oma sooritust katkestama või plaane muutma.
 5. Kahjude korvamine
  1. Pretensioonid ja nõue kahju korvamiseks tuleb esitada reisi toimumise ajal või hiljemalt 5 tööpäeva pärast reisi lõppemist kirjalikult reisikorraldajale.